Your winter wardrobe – organised chaos?

(Die Afrikaanse weergawe verskyn na die foto)

May, the last month of autumn!  We are well aware that winter is approaching fast.

The beginning of a season is the ideal time to revamp our wardrobes and sort our existing clothes – a task most women dread!  “It’s too much effort. What do I keep and what not?  What to do with the stuff I don’t need? What if I need something I threw out?”

These are not unfamiliar excuses to me and therefore I would like to assist you getting your wardrobe ready for winter.  Just imagine opening your cupboard doors every morning and looking at your own little haven – everything is neatly packed and everything has a purpose; you cannot wait to get dressed!

So, let’s get going sorting your existing winter clothes.

Firstly, find a place or person who can benefit from the items you will remove from your cupboard.  There are charities which can distribute your (old) clothes, shoes and accessories and, believe me, it is easier to let go of items if you know it can benefit someone else!

Now use the following guidelines in deciding what must be removed from your wardrobe:

 •  Items you do not feel good in – maybe due to the colour and/or style
 • Items which look worn(tattered)- no matter how much you love wearing it, it has served its purpose and you most likely don’t look your best in it anymore
 • Styles which are outdated – it repeats, but with a “twist”, not looking the same… and you will be older and not necessarily look good in it again
 • Unnecessary duplications – how many white blouses, black pants and jeans do you really need?
 • Clothes which are too small or too big – altering oversized clothing may change the entire style …and if you keep your thin clothes hoping to fit into it again, remember: by the time you’ve lost the weight – you deserve new clothes!
 • Items you have not worn for 2 seasons

 Valuable tip from my late momI once noticed some of my mom’s clothes in the cupboard in the spare room.  Upon asking her about it, she said “They are on holiday!  I don’t wear it anymore, but to make sure I will not need it again, I put it where I cannot see it.  If, after another season, I still don’t miss it I know it can go!”

Still not sure about certain clothing items?  Put them on holiday!

 More valuable tips to follow soon!

wardrobe 1

JOU KLEREKAS….GEORGANISEERDE CHAOS?

 Mei, die laaste herfsmaand!  Ons is deeglik bewus van winter wat nou vinnig nader kom.

Die begin van ‘n seisoen is die ideale tyd vir nuwe lewe in ons klerekaste en om deur ons bestaande klere te sorteer.  ‘n Taak wat meeste vroue verkies om te vermy:  “Dis te veel moeite.   Wat hou ek en wat nie?  Waarheen met dit wat ek nie nodig het nie? Wat as ek iets gaan nodig kry wat ek uitgegooi het?”

Hierdie verskonings is nie vir my vreemd nie en daarom wil ek jou graag help om jou klerekas gereed te kry vir die winter.  Verbeel jou jy maak elke oggend jou kasdeure oop en kyk na jou eie stukkie paradys – alles is netjies gepak en alles het ‘n doel;  jy kan nie wag om aan te trek nie!

So kom ons begin jou bestaande wintersklere uitsorteer.

Heel eerste – kry ‘n plek of persoon wat kan baat by die items wat jy uit jou klerekas gaan verwyder.  Daar is liefdadigheids-organisasies wat jou (ou) klere, skoene en bykomstighede kan gebruik vir minder bevoorregtes, en glo my, dis baie makliker om items te laat gaan as jy weet iemand anders kan dit gebruik.

Maak nou gebruik van die volgende riglyne om te besluit wat jy uit jou klerekas moet verwyder:

 •  Items waarin jy nie goed voel nie – dalk oor die kleur en/of styl
 • Items wat lyk of dit al voos gedra is – maak nie saak hoe lekker dit dra nie, dit het sy doel gedien en jy lyk tien-teen-een nie meer jou beste daarin nie
 • Style wat oudmodies is – al kom style weer terug in die mode is dit met ‘n “twist” en lyk nie weer dieselfde nie; jy is boonop dan ouer en sal nie noodwendig weer goed lyk daarin nie
 • Onnodige dupliserings – hoeveel wit bloese, swart broeke en denims het jy regtig nodig?
 • Alle klere wat te klein of te groot is – om oorgrote klere te verstel kan die styl heeltemal beinvloed… en as jy jou maer klere hou en hoop jy gaan weer daarin pas, onthou:  teen die tyd dat jy gewig verloor het, verdien jy nuwe klere!
 • Items wat jy vir 2 seisoene nie gedra het nie

 Waardevolle wenk van my oorlede Moeder:  Ek het een keer opgelet dat van my Ma se klere in die spaarkamerkas hang.  Toe ek haar daarna vra, was haar antwoord “Hulle is met vakansie! Ek dra hulle nie meer nie, maar om seker te maak ek gaan hulle regtig nie meer nodig kry nie, sit ek hulle waar ek hulle nie kan sien nie.  As ek daardie klere na nog ‘n seisoen nie mis nie, weet ek hulle kan maar gaan! “

Steeds nie seker oor sekere klere items nie?  Sit hulle op vakansie!

 Nog waardevolle wenke volg binnekort!

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s