Ek doop jou …

English version below the Afrikaans

My kulturele / historiese ervaring – Deel 2

“Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees…..” 20161104_141515-2 Amper 50 jaar gelede is ek gedoop in die historiese Strooidakkerk in die Paarl – ‘n kerk met ‘n ryk geskiedenis.  Ek was nuuskierig en wou die plek waar ek gedoop is besoek.

Ek assosieer historiese kerke met majestieuse argitektuur, indrukwekkende dekor en baie tierlantytjies.  20161104_134138Die algehele (amper statige) eenvoud van die Strooidakkerk het my dus dadelik opgeval – dis so anders as wat ek my dit voorgestel het.  Die interessante preekstoel en kerkorrel is die enigste tierlantytjie-versierde-items binne die kerk.

Die kerkgebou is reeds in 1805 opgerig. Wat my besoek selfs meer betekenisvol gemaak het, is die feit dat die gemeente tot stand gekom het as gevolg van die groot hoeveelheid Franse Hugenote wat in Kaapstad gearriveer het.  My ma se voorsate was deel van die Franse Hugenote soos ek ontdek het met my besoek aan die Franse Hugenote monument.

Ek deel graag ‘n paar brokkies inligting wat vir my fassinerend was:c88d796b-8a61-47d7-b7af-3e96165fba5b

 • Die gemeente is reeds in 1691 gestig en het eers ‘n veel kleiner gebou naby Simondium gehad.
 • Die Strooidakkerk gemeente is die derde oudste NG Kerk gemeente in Suid Afrika
 • Hierdie is die oudste kerkgebou van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika wat nog in gebruik is.
 • Die Latynse spreuk op die westergeuwel (Sol justitiae illustra nos”) beteken “Die Son van Geregtigheid bestraal ons”.20161104_133719-2
 • Die kerk is in die vorm van ‘n Griekse kruis gebou.
 • Die preekstoel het ‘n deur aan die agterkant; hierdie deur is ook die stut vir die dak van die preekstoel.
 • Die pragtige kerkorrel het 1 800 pype.
 • Die kollekte sakkies van daardie tyd, het klokkies aan die onderkant gehad – glo om slapende kerkgangers wakker te maak as dit kollektetyd is.
 • Bybels waaruit in die begin jare van die gemeente gelees is, word in die voorportaal uitgestal.20161104_140124
 • Die balkonne binne die kerk is later jare bygevoeg en die boonste deel van die kerk se vensters lyk nou soos halwe wawiele wat op die balkonne oopmaak.
 • In die begrafplaas ontdek ons ‘n Smuts-graf (my getroude van) wat terugdateer na 1878, maar geen Maree’s (nooiensvan) of Lombards (Mams se nooiensvan en deel van die Franse Hugenote)7f2a6150-8ecd-460f-add7-9f7f1f128e68
 • Daar is keldergrafte in die begrafplaas – iets waarvan ek weet maar nog nooit gesien het nie.
 • Die ysterhekke by die ingang van die kerkterrein is reeds 208 jaar oud!

 

20161118_173534

 

Ek staan voor die preekstoel en probeer myself indink hoe my doopdag moes gewees het – waarvandaan sou Ouma geloop het toe sy my inbring, waar presies het my ouers gestaan, hoe het die Dominee gelyk …. Inderdaad nog ‘n nostalgiese oomblik vir my!

20161104_135433

 

Hiermee ook ‘n groot dankie aan die koster van die kerk, George Keller, vir sy vriendelike ontvangs en die spontane deel van nie net kerkinligting en -geskiedenis nie, maar ook sy persoonlike getuienis.  Ek wens jou alle seen toe vir die spesiale taak wat jy verrig, George!

 

 

I baptise you …..

 My cultural / historic experience – Part 2

“I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit…”  Almost 50 years ago I was baptised in the historic Strooidak NG Church in Paarl – a church with a rich history.  I was curious and wanted to visit the place where I was baptised.

I associate historic churches with majestic architecture, impressive décor and lots of detail.  The overall (almost stately) simplicity of the church struck me immediately – it was so different to what I imagined it would be.  The pulpit and pipe organ are the only items decorated interesting with detail.

The church building was erected in 1805. What  made my visit even more significant, is that the congregation came into being as a result of the large number of French Huguenots arriving in Cape Town. My Mom’s ancestors were part of the French Huguenots – this I discovered with my visit to the French Huguenot Monument!

I’d love to share some information which I found fascinating:

 • The congregation was established in 1691 but had a much smaller building close to Simondium
 • This is the oldest church building of the NG Church still in use in South Africa.
 • The Latin proverb “Sol justitiae illustra nos” on the western gable means “The Son of Justice enlighten us”.
 • The Strooidak church congregation is the third oldest NG Church congregation in the country
 • The church is built in the shape of a Greek cross
 • The pulpit has a door at the back which also supports the roof of the pulpit
 • The beautiful pipe organ has 1 800 pipes
 • The offering holders, at the time, had bells at the bottom – apparently to wake up sleeping congregants when it was time to take in offerings
 • Bibles used in the earlier years are displayed in the foyer of the church.
 • The balconies in the church were added later years and the top part of the church windows now look like half a wagon wheel opening onto the balcony.
 • In the cemetery we discovered a Smuts(my married name)-tombstone dating back to 1878), but no Maree (my maiden name) or Lombard (Mom’s maiden name and part of the French Huguenots)
 • There are cellar graves in the cemetery – something I know of, but have never seen before.
 • The iron gates at the entrance to the church site is already 208 years old!

Standing in front of the pulpit, I tried to imagine my baptism day – where would granny have come from to bring me to my parents, where exactly did my parents stand, what did the Minister look like….  Indeed another nostalgic moment for me!

A huge thanks to the friendly sexton(caretaker) of the church, George Keller, for receiving us and spontaneously sharing, not only the church information and history, but also his personal testimony.  I wish you many blessings in the special task you have, George!

 

 

 

 

Save

Advertisements